Pasitikrinkite savo el. pašto dėžutę.
Išsiuntėme registracijos patvirtinimo laišką.
Naudojimosi taisyklės ir sąlygos
Atgal

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Rinkos tinklas“ (juridinio asmens kodas – 135927776, PVM mokėtojo kodas – LT100002806519, registruotos buveinės adresas Ožeškienės g. 15, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – info[@]darbasuzsienyje.org) (toliau – DARBASUZSIENYJE.ORG) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine DARBASUZSIENYJE.ORG (toliau – Svetainė).
1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.
1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir DARBASUZSIENYJE.ORG reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne DARBASUZSIENYJE.ORG, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
2.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog DARBASUZSIENYJE.ORG nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl DARBASUZSIENYJE.ORG nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti DARBASUZSIENYJE.ORG nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.4. DARBASUZSIENYJE.ORG jokiu būdu nedalyvaus įdarbinimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). DARBASUZSIENYJE.ORG nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.5. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma DARBASUZSIENYJE.ORG pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.6. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir DARBASUZSIENYJE.ORG bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.7. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso DARBASUZSIENYJE.ORG arba DARBASUZSIENYJE.ORG teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.8. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško DARBASUZSIENYJE.ORG sutikimo.
2.9. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra DARBASUZSIENYJE.ORG arba DARBASUZSIENYJE.ORG juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

3. Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:
3.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
3.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų DARBASUZSIENYJE.ORG teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, DARBASUZSIENYJE.ORG serverio saugumui, vientisumui ar riboti DARBASUZSIENYJE.ORG galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis DARBASUZSIENYJE.ORG teikiamomis paslaugomis;
3.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę DARBASUZSIENYJE.ORG;
3.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
3.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
3.2.6. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.3. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.
3.4. Nedelsdamas pranešti DARBASUZSIENYJE.ORG apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.
3.5. Nedelsdamas el.paštu pranešti DARBASUZSIENYJE.ORG, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

4. Kliento (darbdavio) teisės ir pareigos

4.1. Asmuo, registruodamas įmonę portale DARBASUZSIENYJE.ORG, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis.
4.2. Registruojantis pirmą kartą įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie savo atstovaujamą įmonę, įskaitant įmonės pavadinimą, įmonės registracijos numerį bei kontaktinę informaciją. Tik tokiu atveju jūsų registracija bus patvirtinta.
4.3. Įmonė įsipareigoja, jog talpindama darbo skelbimus ar naudodamasi DARBASUZSIENYJE.ORG duomenų baze, kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
4.4. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl dedant būtina tinkamai pakoreguoti skelbimus.
4.5. Įmonė įsipareigoja nenaudoti bet kokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui.
4.6. Įmonė įsipareigoja neskelbti kelių tą patį darbo pasiūlymą reklamuojančių Skelbimų.
4.7.  Įmonė įsipareigoja darbo skelbime nedėti jokių nuorodų į kitus tinklapius. Nuorodos yra galimos tik prie įmonės kontaktinės informacijos ir jos gali vesti tik į bendrinius įmonės puslapius, bet ne į konkretų skelbimą.
4.8. Įmonė įsipareigoja Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
4.9. Darbdavio kontaktinė informacija skelbiama tam skirtoje skiltyje „Informacija apie įmonę“, todėl draudžiama šią informacijądar kartą skelbti pačiame darbo skelbime.
4.10. Įmonė įsipareigoja Talpinamame skelbime bei pavadinime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
4.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.
4.12. Kontaktinę informaciją, prekių ir darbo pasiūlymo skelbimo aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose.
4.13. Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).

5. Kliento (ieškančio darbo) teisės ir pareigos

Klientas (ieškantis darbo)registruodamasis portale DARBASUZSIENYJE.ORG patvirtina, kad:
5.1. Savo duomenis portale DARBASUZSIENYJE.ORG palieka, siekdama(s) gauti darbo pasiūlymų.
5.2. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinka, kad  duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti DARBASUZSIENYJE.ORG darbuotojų.
5.3. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.
5.4. DARBASUZSIENYJE.ORG konsultantai turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti kliento CV, dėl netinkamų veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
5.5. Prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinka, kad atsako už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
5.6. Supranta ir sutinka, kad DARBASUZSIENYJE.ORG neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
5.7. Supranta, kad DARBASUZSIENYJE.ORG konsultantai neįsipareigoja kliento įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. DARBASUZSIENYJE.ORG paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.


6. DARBASUZSIENYJE.ORG teisės ir pareigos

6.1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad DARBASUZSIENYJE.ORG niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
6.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
6.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
6.2.2. jeigu, DARBASUZSIENYJE.ORG nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
6.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
6.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti DARBASUZSIENYJE.ORG ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
6.2.5. jeigu DARBASUZSIENYJE.ORG įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
6.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą DARBASUZSIENYJE.ORG, įskaitant, bet neapsiribojant DARBASUZSIENYJE.ORG geram vardui ir/ar reputacijai;
6.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
6.2.8. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, DARBASUZSIENYJE.ORG  nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.
6.3. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
6.4. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
6.5. DARBASUZSIENYJE.ORG  turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, DARBASUZSIENYJE.ORG panaikins Kliento paskyrą. Taip pat DARBASUZSIENYJE.ORG  turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus.
6.6. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus ir joje nėra pinigų.
6.7. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip du metus net jei joje yra pinigų.
6.8. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, DARBASUZSIENYJE.ORG  pateiks Klientui sąskaitą.
6.9. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai DARBASUZSIENYJE.ORG.
6.10. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
6.11. Šalys susitaria, kad DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

7. Mokamos paslaugos

7.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
7.2. Klientas suvokia ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka DARBASUZSIENYJE.ORG už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
7.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, DARBASUZSIENYJE.ORG Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
7.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
7.5. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

8. Asmens duomenys

8.1. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar DARBASUZSIENYJE.ORG kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
8.2. Klientas suteikia teisę DARBASUZSIENYJE.ORG valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą DARBASUZSIENYJE.ORG valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
8.3. DARBASUZSIENYJE.ORG rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
8.4. DARBASUZSIENYJE.ORG naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
8.5. DARBASUZSIENYJE.ORG neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
8.6. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
8.7. DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

9. Atsakomybės ribojimas

9.1. Klientas sutinka, kad DARBASUZSIENYJE.ORG neprisiims atsakomybės  už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl DARBASUZSIENYJE.ORG kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
9.2. Klientas suvokia  ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš DARBASUZSIENYJE.ORG pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. DARBASUZSIENYJE.ORG nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats DARBASUZSIENYJE.ORG ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
9.3. DARBASUZSIENYJE.ORG neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
9.4. Klientas prisiima atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
9.5. Klientas privalo užtikrinti, kad DARBASUZSIENYJE.ORG niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
9.6. Klientas suvokia ir sutinka su tuo, jog DARBASUZSIENYJE.ORG nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

10. Taisyklių keitimas

10.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, DARBASUZSIENYJE.ORG turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
10.2. Apie Taisyklių pakeitimus DARBASUZSIENYJE.ORG praneš Klientui paskelbdamas apie tai Svetainėje.
10.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo to momento, kai jie yra  paskelbimi Svetainėje.
10.4. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
10.5. Jeigu paslaugos buvo užsakytos iki taisyklių pakeitimo, paslagos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Kliento ir DARBASUZSIENYJE.ORG laiką.
11.2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Visi tarp DARBASUZSIENYJE.ORG ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal DARBASUZSIENYJE.ORG buveinės vietą.

 

Registruokitės naujienlaiškiui ir gaukite naujausius darbo pasiūlymus el.paštu.
Pasirinkite šalis, kurių skelbimus prenumeruosite:
Prenumeruoti
Turite pažymėti bent vieną šalį!
Ačiū. Jūsų el. pašto adresas įtrauktas į prenumeratorių duomenų bazę.
© darbasuzsienyje.org 2014-2021 - Visos teisės saugomos             Naujienos - Straipsniai  |   Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika  |   Kontaktai

Darbas užsienyje - legalių darbo skelbimų užsienyje svetainė, kurioje galite rasti Lietuvos įdarbinimo agentūrų darbo skelbimus. Norėdami peržiūrėti darbo skelbimus skirtus konkrečiai šaliai spauskite ant meniu juostoje esančių kategorijų: darbas Norvegijoje, darbas Anglijoje, darbas Vokietijoje, darbas Olandijoje.

Norėdami kreiptis dėl darbo, užpildykite kontaktinę formą, pateiktą po kiekvienu darbo aprašymu. Visos užklausos dėl darbo siunčiamos skelbimą patalpinusiai įmonei.